Gestio dels riscos d’internet i canvis de paradigma en la regulacio del sector audiovisual

Resum
A tots els països, la difusió audiovisual està subjecta a un marc regulador més estricte que el que regeix altres mitjans. La transició a internet d’una gran part de la difusió radiofònica i televisiva implica, necessàriament, qüestionar-se respecte dels paradigmes que utilitzem per reflexionar sobre les regu- lacions audiovisuals. El context en què es troben actualment les regulacions audiovisuals està marcat per la ruptura d’un seguit de constants associades amb la modernitat. En la post- modernitat, el risc és vist com un component important dels processos de deliberació que contribueix a promulgar norma- tives. La reglamentació, per ser legítima, s’ha de dissenyar de manera que pugui gestionar el risc. La regulació audiovisual es descriu, per tant, com un procés de gestió de riscos. Els estats i altres autoritats públiques legitimen les normatives que regeixen la difusió audiovisual a internet, apel·lant als riscos que comporta la manca de reglamentació del ciberes- pai per als valors que les autoritats esmentades volen protegir. Tanmateix, la naturalesa mateixa d’internet impedeix assumir que tots els interessats acataran, de fet, les regulacions na- cionals. Això ens obliga a dissenyar reglaments que assegurin que generen prou percepció de risc a tothom a qui s’adrecen. Aquesta és la condició indispensable per a l’efectivitat de les regulacions al ciberespai.

Abstract
In all countries, audiovisual dissemination is subject to a re- gulatory framework that is stricter than that governing other media. The shift of much radio and television broadcasting to the internet necessarily involves questions about the para- digms we employ to think about audiovisual regulations. The context in which audiovisual regulations are now located is marked by the breakdown of a number of constants associa- ted with modernity. In postmodernity, risk looks like a major component of the deliberative processes contributing to the production of law. In order to be legitimate, regulations have to be presented as designed to manage risk. Audiovisual regu- lation is thus portrayed as a risk management process. States and other public authorities legitimise regulations governing audiovisual broadcasting on the internet by invoking the risks posed by the default normativeness of the cyberspace envi- ronment to the values that such authorities wish to protect. However, the very nature of the internet means that we cannot assume national regulations will indeed be complied with by all concerned. This forces us to design regulations in such a way that they generate sufficient perception of risk in all those targeted. This is a condition for regulatory effectiveness in cyberspace.

Ce contenu a été mis à jour le 02/09/2015 à 5:53 PM.